Bases Concurs Fotografia

BASES DEL I CONCURS DE FOTOGRAFIA FirAll 2018 “L’ALL TENDRE DE LA TERRA AL PLAT”

PRIMERA: OBJECTIU
El concurs de fotografia FirAll 2018, té per objectiu donar a conèixer tot el procés de l’all tendre, des de la sembra, creixement dels alls, collir els alls, la seua venta, fins aplegar al plat per ser consumit, on també té cabuda el propi FirAll.

SEGONA: PARTICIPANTS
El concurs està obert a tota persona professional o no de la fotografia que vulga mostrar la seua visió de l’all tendre.
Cada participant pot presentar un màxim de quatre fotografies, que han de ser obra de l’autor/a i ha de tenir caràcter inèdit. Els autors de les fotografies seleccionades hauran d’aportar una declaració signada d’autoria. Si a les fotografies hi apareixen, persones identificables, caldrà aportar el seu consentiment per escrit, d’acord amb el model adjunt o similar.

TERCERA: PRESENTACIÓ I FORMAT DE LES FOTOGRAFIES
Cada autor podrà presentar un màxim de 4 fotografies.
La grandària de la imatge estarà limitada per la grandària del passepartout que serà de 40×50 cm.
Les fotografies aniran muntades en finestra practicada en el passepartout, no pegades sobre ell.
Només s’admetran passepartout, de color blanc o negre (entre 1,5 i 3 mm, de grossor).
Les fotografies estaran processades o impreses amb qualitat museística, per a la seua millor conservació.
Les fotografies es presentaran també en format jpg i han de tenir una dimensió mínima, pel costat més llarg, de 30 cm (equivalents a 3.543 píxels) i una resolució de 300 dpi per a la seua publicació en suport imprés.

QUARTA: TRAMESA
Les obres s’enviaran al Departament de Promoció Econòmica, Ajuntament de Xàtiva Albereda Jaume I, 35 C.P. 46800 Xàtiva (València), en horari de 10:00 a 14:00 hores, i per correu electrònic a la direcció “promocioeconomica@ayto-xativa.es” fins al dilluns 19 de febrer de 2018.

CINQUENA: COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La Comissió de selecció estarà formada per un membre d’AFSA, la Directora d’Àrea de Règim Interior, la Responsable de Secció Promoció Socio-Econòmica i un fotògraf professional.
La Comissió farà una selecció d’un màxim de 20 propostes finalistes entre els que es trobaran els premiats, que es publicaran els seus noms a les xarxes socials del FirAll el 22 de febrer de 2018.
La Comissió podrà declarar desert el concurs.

SISENA: CRITERIS DE LA SELECCIÓ
Es valorarà l’originalitat de les fotografies i la vinculació al procés de conreu i elaboració gastronòmica del projecte de l’all tendre.

SETENA: QUANTIA PREMIS
Hi haurà un primer premi de 1.000 € a la millor fotografia, un segon premi de 500 € i un tercer premi de 400 €.
Cada participant sols pot optar a un premi.

HUITENA: FINANCIACIÓ PREMIS
El premi de 1.000 € serà patrocinat per la mercantil Comercial Setabense.
El segon premi de 500 € serà patrocinat per la mercantil Divina Aurora.
El tercer premi de 400 € serà patrocina per la mercantil Imagina.
Els patrocinadors ingressaran en el compte de l’Ajuntament de Xàtiva les quantitats esmentades, no obstant, des del departament de promoció econòmica s’ha efectuat dotació econòmica del premi del I concurs de fotografia Firall 2018 “L’all tendre de la taula al plat”, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 1D1/4330/22791, segons la retenció de crèdit número 690, exercici 2018.

NOVENA: LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament dels premis es realitzarà el 22 de febrer de 2018 al Gran Teatre de Xàtiva.

DESENA: DIFUSIÓ FOTOGRAFIES
Les fotografies seleccionades junt a les guanyadores formaran part d’una exposició.
Les fotografies seleccionades i premiades es publicaran a la web i a les xarxes socials del FirAll amb la indicació del nom dels seus autors.
El FirAll es reserva el dret en exclusiva de les utilitzacions de les fotografies premiades, que els autors no podran destinar a cap altre ús.
La participació en el Concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

ONZENA: NORMATIVA APLICABLE
Els premis es regiran per allò que s’ha disposat en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei General de Subvencions i per les presents Bases.

DOTZENA. VIGÈNCIA DE LES BASES
Estes Bases tindran caràcter indefinit i mantindran la seua vigència fins a la seua modificació o derogació expressa.

Xàtiva, a 23 de gener de 2018